Downloads

SN Date Category Document
1 2016-12-02 Acts and Regulations Baggage Rule
2 2016-12-02 Acts and Regulations CUSTOMS ACT & regulation 2073 english
3 2016-11-24 Progress Report आ.व. २०७३/०७४ साल कार्तिक महिनाको प्रगति बिवरण
4 2016-11-04 Acts and Regulations न्यून बीजकीकरण भएका मालवस्तु खरिद सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३
5 2016-10-27 Progress Report आ.व. २०७३/०७४ साल असोज महिनाको प्रगति बिवरण
6 2016-04-25 Others List of Documents Needed for Importation
7 2015-11-29 Others White Paper on the Current Economic Situation and Immediate way Forward
8 2015-10-06 Acts and Regulations Customs Rules and Regulation English Version
9 2015-09-17 Tariff एकिकृत भन्सार महसुल दरबन्दी २०७२/७३
10 2015-09-15 Tariff भन्सार महसुल दरबन्दी २०७२/७३
11 2015-09-15 Tariff Customs Tariff 2015/2016
12 2015-08-04 Acts and Regulations भन्सार सम्बन्धी ऐन, नियम संग्रह २०७२
13 2015-08-04 Acts and Regulations आर्थिक ऐन २०७२
14 2014-11-04 Acts and Regulations आर्थिक ऐन २०७१
15 2014-10-17 Tariff Nepali Yekikrit Darbandi 2071
16 2014-10-12 Tariff Customs Tariff 2014/2015
17 2014-09-05 Acts and Regulations Fiscal Act 2071/72
18 2014-03-09 Tariff Yekikrit darbandi 2070
19 2014-02-01 Tariff Customs Tariff 2070_71 2012
20 2014-02-01 Tariff Customs Tariff 2069_70 2007
21 2014-02-01 Tariff Tariff 2011/12
22 2014-02-01 Acts and Regulations Fiscal Act 2066
23 2014-02-01 Acts and Regulations Fiscal Act 2065
24 2014-02-01 Acts and Regulations Fiscal Act 2064
25 2014-02-01 Acts and Regulations Fiscal Act 2063
26 2014-02-01 Acts and Regulations Fiscal Bill 2067
27 2014-02-01 Acts and Regulations Fiscal Bill 2068
28 2014-02-01 Acts and Regulations Customs Regulation,2064
29 2014-02-01 Acts and Regulations All Customs Related Acts and Regulations
30 2014-02-02 Tariff Tariff 2010_2011